permutation

A way to arrange things in which order is important.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.