perimeter of a square

The perimeter of a square can be found with the formula , where is the length of one of its sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.