perimeter

The sum of the lengths of the sides of a polygon.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.