pentagon

A five-sided polygon.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.