parallelogram

A quadrilateral with opposite sides parallel.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.