parabola

Set of points equally distant from a focus and a directrix.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.