oxidation state

An indicator of the degree of oxidation of an atom in a chemical compound.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.