outcome

In probability, a possible result of an experiment.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.