origin

The point on a coordinate plane, where the x-axis and the y-axis intersect.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.