operator

The symbol that expresses the operation to be performed.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.