odd number

A whole number that is not evenly divisible by .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.