octagon

A polygon with sides.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.