obtuse triangle

A triangle with an obtuse angle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.