obtuse angle

An angle whose measure is greater than .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.