numeric

Referring to a number or numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.