numerator

The top part of a fraction.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.