numeral

A written symbol referring to a number.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.