normal

Perpendicular.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.