norm

The mean or the average, an established pattern or form.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.