neutron

A subatomic particle with no net electric charge and a mass slightly larger than that of a proton.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.