net

A plane figure obtained by opening and flattening a 3-D object.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.