negative number

A real number that is less than zero.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.