natural numbers

The counting numbers.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.