natural logarithm

A logarithm that has as a base.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.