multiplicative inverse

The reciprocal of a number. The product of a number and its reciprocal is . Example: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.