arithmetic sequence sum

To find the sum of the first terms of an arithmetic sequence, use the formula:
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.