multiplication property of radicals

If and are real numbers, then: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.