multiplication of 0

The product of and any number , is . Example: .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.