monomial

A number, a variable or a product of numbers and variables.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.