monatomic ion

An ion consisting of one or more atoms of a single element.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.