molar mass

The mass of one mole of a substance, chemical element or chemical compound.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.