mixed number

A number written as a whole number and a fraction.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.