minute

A unit of measure for angles equal to of a degree.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.