minus

Subtract; decrease by; lessen by.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.