minuend

In subtraction, the number which is decreased.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.