minor arc

The smaller of two arcs made by the two point intersection of a circle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.