minimum

Smallest.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.