arithmetic

Method of computing using addition, subtraction, multiplication, or division.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.