acute angle

A positive angle measuring less than degrees.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.