measure

Dimension, capacity.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.