matrix

A rectangular array of numbers, algebraic symbols, or mathematical functions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.