mass

The amount of matter in a particle or object.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.