mantissa

Nonintegral, decimal part of a logarithm.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.