argument

The independent variable or expression of a function. Example: , .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.