locus

A path of points.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.