line of symmetry

Line that divides a geometric figure into two congruent portions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.