line

A straight set of points that extends into infinity in both directions.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.