like terms

Terms that have the same variables raised to the same exponent. Example: and .
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.