like fractions

Fractions that have the same denominator.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.