length

Measure of distance; a dimension of a solid or rectangle.
Mathway yêu cầu javascript và một trình duyệt hiện đại.